POMs Historie

Siden 1. januar 2007 har der været behandlingsgaranti for stofmisbrugere, der er indsat i Kriminalforsorgen, har modtaget dom og har mere end tre måneder tilbage at afsone. Behandlingsgarantien blev pr. 1. juni 2011 udvidet til også at omfatte personer, som afsoner en kortere fængselsstraffe, og varetægtsarrestanter. Behandlingsgarantien indebærer, at der skal foreligge et konkret tilbud om behandling inden for 14 dage efter, at en indsat har fremsat ønske om at blive behandlet for sit stofmisbrug, dog forudsat at den indsatte skønnes egnet og motiveret for misbrugsbehandling. Formålet med behandlingsgarantien er at sikre, at alle indsatte i danske fængsler og arresthuse kan få behandling for deres stofmisbrug, for derigennem bl.a. at forebygge, at disse personer senere begår ny kriminalitet.

Socialministeriet afsatte i 2007 satspuljemidler til at få behandlingsgarantien implementeret i Kriminalforsorgen. Kriminalforsorgen besluttede i denne forbindelse, at behandlingen skal etableres ud fra "Importmodellen", som tilstræber, at eksterne misbrugskonsulenter etablerer behandlingstilbuddene i kriminalforsorgens institutioner.

Dette er baggrunden for, at Københavns Fængsler iværksatte et behandlingsprojekt i samarbejde med Københavns Kommune, der påbegyndte sit indtag af deltagere 1. september 2007. Formålet med projektet var at tilbyde behandling til alle indsatte i Københavns Fængsler, og projektet tilbød således behandling til varetægtsarrestanter og personer, der afsoner kortere straffe, før disse grupper af indsatte blev omfattet af behandlingsgarantien.

Siden begyndelsen af projektet i 2007, har Projekt over Muren været igennem en lang række forandringer. Projektet startede som misbrugsbehandling i forbindelse med stoffer, men siden 1. september 2008 har Projekt Over Muren også tilbudt alkoholbehandling. Projektet blev i april 2009 fuldt akkrediteret ved første ansøgningsrunde af Kriminalforsorgens akkrediteringspanel. Sidenhen er projektet overgået fra at være et satspuljeprojekt til at være et fastforankret behandlingstilbud.