Besiddelse og kriminalisering af mobiltelefoner og lignende

Med ikrafttræden 1. juli 2007 gælder følgende bestemmelse jævnfør
straffeloven § 124, stk. 4a

"Den der i et arresthus eller lukket fængsel, som anholdt eller fængslet, uretmæssigt besidder en mobiltelefon eller lignende kommunikationsudstyr, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

På samme måde straffes besøgende og andre udefrakommende, som uretmæssigt medtager en mobiltelefon eller lignende kommunikationsudstyr i et arresthus eller lukket fængsel".