Det faglige grundlag

POM arbejder ud fra evidensbaserede metoder, først og fremmest motiverende samtaleteknik og kognitiv adfærdsterapi. At en metode er evidensbaseret betyder, at effekten er veldokumenteret gennem forskning og videnskabelige undersøgelser.

Første trin i POMs indsats er altid en afklaring af projektdeltagerens ønske om og behov for behandling. Dernæst afklarer behandler og deltager sammen, om deltageren forventes at gå mod afsoning eller løsladelse, hvorefter der findes et konkret tilbud, der matcher behandlingsbehovet - det være sig under afsoning eller i frihed. Når der er udarbejdet en behandlingsplan, overgår deltageren til selve behandlingen, som forløber som individuelle samtaler og / eller i gruppe med andre personer i samme situation.  

I Projekt Over Muren anvendes den motiverende samtale til at afdække deltagerens ambivalens i forhold til dilemmaet misbrug / stoffrihed, samt gøre deltageren bevidst herom. Ved at hjælpe deltageren til en afklaring omkring sine værdier og sin livsstil søger den motiverende samtale at skabe motivation til forandring af adfærd og livsstil. Hvor mange samtalemetoder arbejder med et fokus på personens problemer, tager den motiverende samtale i stedet udgangspunkt i personens positive forestillinger om en løsning. Omdrejningspunktet for samtalen er deltagers ressourcer og hvad han eller hun tidligere er lykkedes med. Dermed får deltager synliggjort sine kompetencer, og styrkes i troen på egne evner. Grundpillen i den motiverende samtaleteknik er empati og forståelse for personens situation. Det vil sige, at behandler udviser respekt for deltagers værdier og ønsker. I behandlingen arbejdes der målrettet på at inddrage deltager i samtalen og gøre personen til en aktiv medspiller i egen behandling. Ansvaret for udvikling og forandring placeres hos deltageren selv. I Projekt Over Muren er hensigten en såkaldt empowerment af personen.

Projekt Over Murens behandlingsmanualer

Projektet har udarbejdet behandlingsmanualer for individuel behandling og for gruppebehandling. Du kan manualen for gruppebehandling her. Og manualen for individuel behandling her.   

Etiske overvejelser

Behandlingen i Projekt Over Muren er frivillig, og deltagelse forudsættes af, at deltager har underskrevet den juridisk godkendte samtykkeerklæring. Værdigrundlaget for de anvendte metoder bygger på en opfattelse af den enkelte som et selvstændigt individ med ansvar for egen handling. Der indgår således ikke elementer af straf eller tvang i behandlingen.  

Alligevel er der etiske overvejelser vedrørende behandlingsarbejde i fængselsregi, som ikke gør sig gældende i behandling i frihed. For alle parter ligger der en utryghed i at sammenblande det straffende og det behandlende system. Samarbejdsparterne skal opretholde en balance mellem at udnytte projektets råderum uden at overskride grænserne for deltagers råderum.  

For behandling i frihed gælder det som oftest, at motivationen til behandling skal være ægte. Det vil sige, at deltager skal gå i behandling for sin egen skyld. I fængslet kan der imidlertid være en mangfoldighed af årsager til, at den enkelte vælger at gå i behandling. Det kan handle om den såkaldte dusør-ordning, at få "gode papirer" i fængslet, at gøre det for familiens skyld eller slet og ret af kedsomhed. Og meget mere. Ikke desto mindre viser erfaringer fra behandlingstilbud i andre fængsler, at alle veje fører til Rom. Uanset motiv er det relevant at arbejde med de indsattes afhængighed. For Projekt Over Muren består udfordringen i at gøre målsætninger og behandlingsplan autentiske for den enkelte deltager.